a „MISZÁMLA”

elektronikus számlázási rendszerhez


Hatályos: 2020. március 1. napjától

1. Fogalmak

Adatvédelmi / Adatkezelési Tájékoztató: A https://www.miszamla.hu honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatók, egyrészt a honlap látogatókra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató, másrészt az elektronikus számlabemutatási- és fizetési szolgáltatásra regisztrálók részére készült Adatvédelmi Tájékoztató.

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek, mely a MISZÁMLA elektronikus számlázási rendszer igénybevételéhez kötött egyedi Szerződéshez kapcsolódik. A jelen ÁSZF közzétételének napja 2020. március 1. és az 2020. március 1. napjától határozatlan ideig van hatályban. Az E-számla szolgáltató a https://www.miszamla.hu honlapon teszi közzé az ÁSZF-et.

Elektronikus számlázási rendszer / MISZÁMLA rendszer: a „https://www.miszamla.hu” internet címen működő, bárki számára elérhető, elektronikus számlabemutatási és - fizetési funkciót ellátó informatikai rendszer.

E-számla technikai szolgáltató (E-számla szolgáltató): A Miskolc Holding Zrt. (székhelye: 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3., cégjegyzékszám: 05-10-000406, adószám: 13778749-2-05), amely társaság az Elektronikus számlázási rendszer üzemeltetője.

E-számla szolgáltatás: Az E-számla szolgáltató által az Ügyfél részére az Elektronikus számlázási rendszeren keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatás.

E-számla kibocsátó / Számlakibocsátó: Azok a Szolgáltatók, amelyek lehetőséget biztosítanak Ügyfeleik számára arra, hogy az Elektronikus számlázási rendszeren keresztül vegyék át, érhessék el és fizessék meg Számláikat. Az E-számla szolgáltatóval az E-számla szolgáltatásokra szerződött Számlakibocsátókat a honlap Szolgáltatáskezelés menüje tartalmazza.

Felhasználói Útmutató: A https://www.miszamla.hu honlapon közzétett, az elektronikus számlázási rendszerre és annak igénybevételére vonatkozó alapvető információkat tartalmazó útmutató.

Hitelesített E-számla: Az a Számla, amelyet a kibocsátója vagy annak teljesítési segédje elektronikus aláírással és időbélyegzővel látott el. Az elektronikus számlára vonatkozó további előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény tartalmazza. Az E-számla – annak minősített elektronikus aláírására tekintettel - az eredetének hitelessége és adattartalmának sértetlensége tekintetében az okirat alapú számlával egy tekintet alá esik.

Ügyfél: Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely szerződéskötési képességgel rendelkezik, az Elektronikus számlázási rendszerben felhasználóként regisztrált, az ÁSZF rendelkezéseit igazolhatóan elfogadta az E-számla szolgáltató és a számlakibocsátó kapcsolódó szolgáltatásaira vonatkozóan.

Üzemszünet: Az E-számla szolgáltató által végzett javítási, karbantartási, fejlesztési munkák időtartama alatt fennálló szolgáltatás szünetelés.

Üzemzavar: Az E-számla szolgáltató szándékától és magatartásától függetlenül, és érdekkörén kívüli okból előálló esemény(ek) miatti szolgáltatás szünetelés.

Számla: A Számlakibocsátók által kibocsátott elektronikus számlák, nyugták, díjbekérők és egyéb bizonylatok.

Szerződés: Az E-számla szolgáltató és az Ügyfél közötti, az E-számla szolgáltatások igénybevételére irányuló egyedi szerződés.

Vis Maior: A felek szándékától és magatartásától függetlenül, és érdekkörükön kívüli okból előálló, előre nem látható esemény, körülmény, mely a felek által el nem hárítható. Vis maior különösen, de nem kizárólagosan a háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, egészségügyi zárlat, robbantás, súlyos energiaellátási zavar, általános sztrájk.2. Az ÁSZF tartalma, közzététele és módosítása


 1. Az ÁSZF a Szerződés általános szerződési feltételeit tartalmazza, így elsősorban a Szerződés létrejöttének szabályait, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, az E-számla szolgáltatás működésének feltételeit, sajátosságait és a szolgáltatással kapcsolatos egyéb információkat rögzíti. Az ÁSZF hatályos szövegét E-számla Szolgáltató a https://www.miszamla.hu honlapon közzéteszi.

 1. Az ÁSZF módosítása esetén az E-számla szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozását a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal a https://www.miszamla.hu honlapon közzétenni, az Ügyfelet megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az Ügyfél jogosult a honlapon való közzétételt követő 30 napon belül a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

 1. Az E-számla szolgáltató az ÁSZF módosításának a közzétételéről az Ügyfelet elektronikus levélben értesíti egy alkalommal a közzétételtől a hatályba lépésig terjedő időszakban, kivéve, ha azt megelőzően az Ügyfél belépett az Elektronikus számlázási rendszerbe és elfogadta az ÁSZF módosítását.

 1. Az ÁSZF módosítása minden esetben egységes szerkezetű ÁSZF közzétételével történik, és annak hatályba lépésével a korábbi ÁSZF hatályát veszti.3. A Szerződés


 1. A Szerződés az Ügyfél és az E-számla szolgáltató között elektronikus úton jön létre. A Szerződés megkötéséhez az Ügyfél az Elektronikus számlázási rendszerben regisztrációt hajt végre az ÁSZF 9. pontjában írt módon. A Szerződés a sikeres regisztrációt követően az E-számla szolgáltató által elektronikus úton küldött visszaigazolás megküldésével jön létre, a visszaigazolás Ügyfél részére való hozzáférhetővé válása időpontjában.

 2. A Szerződés létrejöttének tényét, időpontját, az Ügyfél és a Szerződés azonosításához szükséges adatokat az E-számla szolgáltató rögzíti és tárolja.

 3. Írásban megszövegezett egyedi szerződést az E-számla szolgáltató nem rögzít, figyelemmel arra, hogy az Ügyfél a szerződéskötési jognyilatkozatát internetes felületen teszi meg és juttatja el az E-számla szolgáltatóhoz. A Szerződés keretében igénybe vett E-számla szolgáltatások tekintetében a szolgáltatás regisztrálás és a szolgáltatás lemondás időpontja a Szolgáltatás kezelés menüben az érvényesség kezdete és érvényesség vége cím alatt elérhető.

 1. A szerződéskötés magyar nyelven történik.

 1. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.


4. A Szerződés tartalma

 1. A Szerződés tartalma a regisztráció során megadott Ügyfél azonosítási adatokból és a regisztrációval megtett szerződéskötési jognyilatkozatból, valamint a regisztráció során az Ügyfél által külön elektronikus jognyilatkozatban elfogadott Általános Szerződési Feltételekből és az Adatvédelmi Tájékoztatóból áll. A Szerződés megkötéséhez a regisztráló Ügyfelekre vonatkozó külön Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása szükséges.

 1. A Szerződés kiterjed minden E-számla szolgáltatásra, egyéb szerződéses jogviszony nem jön létre az Ügyfél és harmadik személy között.


5. E-számla szolgáltatások

  1. Az E-számla szolgáltató az alábbi E-számla szolgáltatásokat nyújtja az Elektronikus számlázási rendszeren keresztül a Szerződés megkötését követően:


- elektronikus számlabemutatási szolgáltatás: az E-számla kibocsátó Számláinak bemutatása az Ügyfél részére (10.1. pont)

- elektronikus számlafizetési szolgáltatás: az E-számla kibocsátó Számláinak Ügyfél általi elektronikus úton való befizetése (10.2. pont)


2. Az Ügyfél az egyes szolgáltatások igénybevételére irányuló jognyilatkozatát a Szolgáltatáskezelés menüben való regisztrációval teszi meg. (10.1. pont szerinti szolgáltatás regisztráció)6. Az E-számla szolgáltatások díja


Az E-számla szolgáltató valamennyi E-számla szolgáltatását ingyenesen nyújtja az Ügyfél részére. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Ügyfélnek az E-számla szolgáltatásokhoz kapcsolódóan harmadik személyek felé – külön jogviszonyon alapuló – fizetési kötelezettsége keletkezzen, különös tekintettel az elektronikus számlafizetési szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekre (pl. átutalás díja, pénzügyi tranzakciós illeték).


7. Az E-számla szolgáltató kötelezettségei és felelőssége


 1. Az E-számla szolgáltató vállalja, hogy a https://www.miszamla.hu internet címen működő honlapot üzemelteti és elérhetővé teszi az Ügyfél számára.

 1. A Szerződés alapján az E-számla szolgáltató vállalja, hogy az E-számla szolgáltatásokat szerződésszerűen teljesíti, az Elektronikus számlázási rendszert jogszerűen működteti, valamint az Ügyfél adatainak kezelését jogszerűen végzi.

 1. Az E-számla biztosítja az Ügyfél számára a regisztráció során megadott adatok javítását, módosítását. A konkrét szolgáltatásokhoz megadott adatok ellenőrzése az E-számla szolgáltató által közvetlenül elérhető adatbázison keresztül történik, erre tekintettel az Ügyfél a szolgáltatás regisztrálása során azonnal visszajelzést kap a megadott adatok számlaadatokkal való egyezéséről.

 1. Az E-számla szolgáltató biztosítja az E-számla rendszerbe történt regisztráció(k) Ügyfél általi törlését.

 1. Az E-számla szolgáltató biztosítja az E-számla szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálatot és panaszkezelést, valamint a számlakibocsátói ügyfélszolgálatok elérhetőségének feltüntetését.

 1. Az E-számla szolgáltató gondoskodik arról, hogy a honlap működése mindenkor jogszerű, és a Számlakibocsátókkal fennálló szolgáltatási jogviszonynak is megfelelő legyen, valamint az ott közölt adatok aktuálisak és pontosak legyenek. E-számla szolgáltató az adatairól a jogszabályi előírásoknak megfelelő impresszumot tesz közzé, valamint közzéteszi az E-számla szolgáltatásokra vonatkozó lényeges információkat, Felhasználói Útmutatót, Jogi nyilatkozatot, Adatkezelési Tájékoztatókat és ÁSZF-et.

 1. Az E-számla szolgáltató a Szerződés ingyenes voltára tekintettel kizárólag a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért vállal felelősséget.

 1. Az E-számla szolgáltató nem felel a szerződés szerinti kötelezettségei teljesítéséért, amennyiben azt részére fel nem róható teljesítési akadály miatt nem tudja teljesíteni. (pl. Üzemzavar, Üzemszünet, Vis Maior, valamint az Ügyfél magatartása esetén)

 1. Az E-számla szolgáltató biztosítja az Ügyfél részére az E-számla szolgáltatások évi 98%-os rendelkezésre állását. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor a szolgáltatás kiesés a 8. pont szerinti okból történt.


8. Az Ügyfél kötelezettségei


 1. Az E-számla szolgáltatások igénybevételének tárgyi feltételeit az Ügyfél köteles biztosítani. Erre figyelemmel az Ügyfél köteles a rendszer használatának hardver és szoftver feltételeit biztosítani, és internet eléréssel rendelkezni. A szükséges hardver- és szoftverleírások a https://miszamla.hu/utmutato.html#/ címen elérhetők.

 1. Ügyfél köteles az E-számla szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatókat és a Szerződéshez kapcsolódó külön dokumentumokat (Felhasználói Útmutató, Adatvédelmi Tájékozatók, ÁSZF) elolvasni, értelmezni, valamint ezek változásait, módosításit figyelemmel kísérni, és mindenkor az abban foglaltak szerint eljárni. Az E-számla szolgáltató jogosult az E-számla szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatókat a honlapon közzétenni vagy elektronikus leveleket küldeni az Ügyfél részére (például az ÁSZF, Adatvédelmi Tájékoztatók, Felhasználói Útmutató, ill. egyéb dokumentum változása, technikai információk, új szolgáltatás elérhetővé válása esetén), melyeket Ügyfél köteles a Szerződés hatálya alatt figyelembe venni. Ezeket a tájékoztatásokat az E-számla szolgáltató akkor is jogosult megküldeni az Ügyfél részére, ha az Ügyfél egyébként az E-számla szolgáltató egyéb elektronikus leveleit lemondó nyilatkozatot tett.9. A Szerződés megkötése


1. Regisztrációs adatok megadása


 1. Az Elektronikus számlázási rendszer használatához szükséges Szerződés megkötése az Ügyfél általi online regisztrációval történik. A regisztráció érdekében a Szerződést megkötni kívánó személy, mint leendő Ügyfél az Elektronikus számlázási rendszer regisztrációs felületén található utasításoknak megfelelően köteles eljárni.

 1. A Szerződést megkötni kívánó személy a regisztráció érdekében az Elektronikus számlázási rendszer űrlapján megjelölt adatokat köteles megadni az E-számla szolgáltató által biztosított elektronikus űrlapon.

 1. A regisztráció során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség. Ha a Szerződést megkötni kívánó személy bármelyik kötelezően kitöltendő adatát nem rögzíti, az E-számla szolgáltató a Szerződést megkötni kívánó személy regisztrációját visszautasíthatja. A kötelezően kitöltendő mezőket a rendszer „*” jellel jelöli.

 1. A regisztráció során, annak véglegesítéséig (a szerződéskötési jognyilatkozat megtételéig) lehetősége van az Ügyfélnek arra, hogy az adatbeviteli hibákat kijavítsa. Az Ügyfél a regisztrációs felületen azonnal visszajelzést kap, ha valamely megadott adat hibás, nem egyezik az adatbázis adataival, vagy más okból nem megfelelő, mely alapján az Ügyfél az adatot javítani tudja.

 1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy azokkal nem sajátjaként rendelkezik, úgy annak valamennyi jogkövetkezményét viseli. Amennyiben az Ügyfél helytelen vagy működésképtelen elektronikus levélcímet ad meg, az ebből eredő károkért az E-számla szolgáltató úgyszintén nem vállal felelősséget.

2. Adatmódosítás


 1. Az Ügyfél a regisztráció során vagy később megadott adatokat – a felhasználónév kivételével - bármikor módosíthatja. Az E-számla szolgáltató nem jogosult módosítani az Ügyfél adatait.

 1. Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkezett változásokról az E-számla szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 napon belül tájékoztatni az E-számla rendszerben elvégzett adatmódosítás útján. Az E-számla szolgáltató a bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

 1. Ha az Ügyfél adatainak megváltozása a Számlakibocsátót is érinti, köteles a Számlakibocsátót is értesíteni a változásról. A változás bejelentésének elmaradása miatt keletkező károkért az E-számla szolgáltató nem vállal felelősséget.


3. A regisztráció aktiválása


 1. A regisztrációs adatok megadását követően az E-számla szolgáltató késedelem nélkül visszaigazolja a regisztráció kezdeményezését és megküldi a regisztráció aktiválásához szükséges információt és linket a regisztráció során rögzített elektronikus levelezési címre.

 1. A regisztráció aktiválását e-mail fiókjába való belépést követően, az E-számla szolgáltató által megküldött információk megadásával a Szerződést megkötni kívánó személy végzi el. A regisztráció csak az aktiválását követően érvényes.

 1. A regisztráció aktiválásáról az Ügyfél elektronikus úton, a rendszer felületén megjelenő üzenetben azonnal visszaigazolást kap.

 1. Amennyiben a regisztráció aktiválása nem történik meg 48 órán belül, az E-számla szolgáltató törli a regisztráció során megadott adatokat. Ebben az esetben a Szerződést megkötni kívánó személynek új regisztrációt kell kezdeményeznie a Szerződés megkötéséhez.


4. Felhasználónév és jelszó


 1. A regisztráció során az Ügyfél egy egyedi felhasználónevet és egy kizárólag általa ismert jelszót ad meg. Az Ügyfél később a felhasználónév és jelszó megadásával tud a rendszerbe belépni. A felhasználónév és jelszó kiválasztása során a Felhasználói Útmutatóban megadott utasítások követendők.

 1. Az Ügyfél köteles rendszeresen módosítani jelszavát, azt senkinek nem adhatja át, mások által hozzáférhető helyen nem tárolhatja. Az E-számla szolgáltató nem felel a nem megfelelően megválasztott jelszó miatt, vagy a jelszó illetéktelenek által való megismerése miatt bekövetkező károkért.

 1. Az Ügyfélnek lehetősége van a jelszava megváltoztatására. A jelszóváltoztatást a rendszer a felületen azonnal visszaigazolja.10. Regisztráció az E-számla szolgáltatásokra


1. Az elektronikus számlabemutatási szolgáltatás


 1. Az elektronikus számlabemutatási szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél a Számlakibocsátók Számláit megtekintheti és letöltheti az Elektronikus számlázási rendszerből.

 1. Az elektronikus számlabemutatási szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfélnek az E-számla rendszerben további regisztrációt kell elvégeznie (un. szolgáltatás regisztráció) a https://miszamla.hu/index.html#/szolgaltatas-kezeles menüben. Ennek során az Ügyfél egy vagy több Számlakibocsátóhoz regisztrálja magát az Elektronikus számlázási rendszer űrlapja szerinti adatok megadásával.

 1. A szolgáltatások regisztrálásának alapkövetelménye, hogy az Ügyfél rendelkezzen egy 3 hónapnál nem régebbi, az adott Számlakibocsátóhoz kapcsolódó Számla másolatával. A megjelenő felületen következő adatok megadására van szükség:

Társaság neve: Egy legördülő menüből kiválaszthatja a Számlakibocsátót, amellyel kapcsolatosan szeretné az adott szolgáltatást regisztrálni.

Számlázási név: Az a név, amelyre a meglévő számla kiállításra került.

Fogyasztási hely: A szolgáltatás-igénybevétel helyéhez kapcsolódó azonosító, amelyet a számlán feltüntetve is megtalál.

Korábbi számlaszám: A kiállított számlát azonosító szám.

Számla összege: A kiállított számlán szereplő pénzösszeg.

Egyedi név: A szolgáltatást / új szolgáltatást egyedileg azonosító karaktersorozat, amelyet tetszőlegesen megadhat.


 1. A szolgáltatás regisztráció során megadott adatok az E-számla szolgáltató és a Számlakibocsátó rendszerében megtalálható adatok alapján ellenőrzésre kerülnek, és az adatok megfelelősége esetén a regisztráció sikeres. Nem megfelelő adatok megadása esetén a rendszer az Ügyfél igényét visszautasítja. A szolgáltatás regisztráció sikerességéről vagy visszautasításáról a rendszer azonnali visszaigazolást küld a felületen megjelenő üzenetben.

 1. A sikeres szolgáltatás regisztrációt követően az Ügyfél az általa választott Számlakibocsátó(k)tól kizárólag elektronikus úton kap Számlát.

 1. Az E-számla szolgáltató a Számla kiállítását követő egy munkanapon belül teszi a Számlát az Ügyfél részére elérhetővé, és erről elektronikus levélben értesítést küld az Ügyfélnek legkésőbb a következő munkanapon. A Számla bemutatásának időpontja nem a Számla tényleges megtekintésének napja, hanem az a nap, amikor a Számla az E-számla rendszerben elérhetővé válik az Ügyfél számára.

 1. Az Ügyfél az E-számla rendszerbe történő bejelentkezés után tekintheti meg, illetve töltheti le a Számlát pdf fájl formátumban. A Hitelesített Számla azonban csak elektronikus adat formájában hiteles.

 1. Az E-számla Szolgáltató csak a Számlák elektronikus úton való megjelenítéséért felel, ugyanakkor nem tartozik felelősséggel a Számlák tartalmáért, megfelelőségéért, azért a Számlakibocsátót terheli felelősség.

 1. Az E-számla szolgáltató vállalja, hogy a megjelenített Számlát annak keltétől számított időkorlátozás nélkül tárolja és elérhetővé teszi az Ügyfél számára.


2. Elektronikus számlafizetési szolgáltatás


 1. Bankkártyás befizetés


 1. Az elektronikus számlafizetési szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az 1. pont szerinti szolgáltatás regisztráció megtörténte az elektronikus számlabemutatási szolgáltatásra, mivel csak az E-számla rendszerben Ügyfél által elérhető Számlák elektronikus befizetésére van lehetőség.

 1. A Számlát az azon feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. Az Ügyfél az Elektronikus számlázási rendszerben bemutatott Számláit bankkártyás fizetéssel (VPOS) teljesítheti.

 1. Az E-számla rendszerben csak forintban kiállított Számlák befizetésére kerülhet sor. Bankkártyával maximum 500.000 Ft végösszegű Számla fizethető ki egy tranzakcióval az E-számla rendszeren keresztül.

 1. Bankkártyás fizetés esetén az E-számla rendszer az Ügyfelet átirányítja az E-számla szolgáltatóval szerződött VPOS fizetést lebonyolító pénzforgalmi szolgáltató fizetőoldalára, és ezzel egyidejűleg az adott Számla szerint fizetendő összeget és a tranzakció egyedi azonosítóját megküldi a pénzforgalmi szolgáltatónak.

 1. A fizetés közvetlenül a pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett, biztonsági előírásoknak megfelelő oldalon történik. Ehhez az Ügyfélnek a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) kell megadnia. E-számla szolgáltató a megadott kártyaadatokat nem ismeri meg.

 1. A pénzforgalmi szolgáltató a tranzakció sikerességéről jelentést küld, egyedi azonosító számmal az E-számla szolgáltató részére. Sikertelen tranzakció esetében az Ügyfélnek a számlavezető bankjával kell kapcsolatba lépnie, mivel a tranzakcióval, illetve az Ügyfél folyószámlájával kapcsolatos információkhoz csak az Ügyfél számlavezető bankja férhet hozzá.

 1. Az E-számla szolgáltató a tranzakciókkal kapcsolatban felmerülő problémák során vállalja, hogy együttműködik az Ügyféllel és az érintett bankkal, a kért adatokat, információkat rendelkezésre bocsátja.

 1. A VPOS fizetés további részleteiről szóló tájékoztatás az E-számla rendszer honlapján a Felhasználói Útmutatóban elérhető.


 1. Egyéb fizetési módok


 1. Az Ügyfél az elektronikusan bemutatott Számla összegét a készpénz-átutalási megbízás kivételével, egyéb fizetési módokon is teljesítheti (bank átutalás, csoportos beszedési megbízás, pénztári befizetés).

 1. Ezen fizetési módok esetében az Ügyfél az E-számla rendszertől és az E-számla szolgáltatótól függetlenül teljesíti a befizetést illetve ad beszedési megbízást. Az Ügyfélnek ez esetben is az elektronikusan bemutatott Számlán szereplő útmutatások betartásával kell eljárnia, így különösen a Számla azonosító számát fel kell tüntetnie, és a Számlán szereplő összeget pontosan kell megadnia.

 1. E-számla szolgáltató nem nyújt a Számlakibocsátók részére a Számlák összegével kapcsolatban letéti vagy egyéb, pénzösszegek gyűjtésére vonatkozó szolgáltatást. Ezért a Számla az E-számla szolgáltató folyószámlájára való befizetéssel semmilyen esetben sem teljesíthető. Amennyiben mégis erre kerül sor, az E-számla szolgáltató haladéktalanul visszautalja az összeget az Ügyfél részére. E-számla szolgáltatót nem terheli felelősség a téves befizetésből eredő kárért.


11. A Szerződés módosítása


 1. Az Ügyfél a regisztrált szolgáltatások körét módosíthatja, melynek keretében további szolgáltatásokra regisztrálhat (pl. új Számlakibocsátó megjelölésével vagy új szolgáltatás igénylésével) vagy törölheti a már regisztrált szolgáltatásokat. Ezekben az esetekben az E-számla szolgáltató a felületen megjelenő üzenetben azonnali visszajelzést küld az adott szolgáltatás törléséről vagy az új szolgáltatás felvételéről. Ebben az esetben az E-számla rendszer jelzi a Számlakibocsátó felé az adott szolgáltatás lemondását. A lemondás nem érinti az adott szolgáltatás lemondásáig (szolgáltatás regisztráció törléséig) már elektronikusan bemutatott számlákat, azok tárolását és befizetésének kötelezettségét.

 1. Az Ügyfél az ÁSZF módosítására nem jogosult.

 1. Az Ügyfél adataiban bekövetkező módosítás esetén a Szerződés és a regisztrációk a módosult adattartalommal továbbra is fennállnak.

 1. Az E-számla szolgáltató az ÁSZF egyoldalú módosítására jogosult a 2.2. pontban írt közzétételi kötelezettség betartásával. Az egyoldalú módosításra különösen abban az esetben kerül sor, ha módosul az E-számla szolgáltató és a Számlakibocsátó(k) közötti szerződés illetve az Ügyfél és a Számlakibocsátó közötti szerződés, valamint abban az esetben, ha ezt az E-számla rendszer működésével összefüggő technikai, műszaki ok indokolja.


12. A Szerződés megszűnése


1. A Szerződés felmondása az Ügyfél által


 1. Az Ügyfél bármikor jogosult a Szerződést felmondani.

 1. Az Ügyfélnek a Szerződés felmondásához először a szolgáltatás regisztrációt kell törölnie. A szolgáltatás regisztráció megszüntetésének módja a regisztráció törlésére irányuló esemény aktiválása a https://miszamla.hu/index.html#/szolgaltatas-kezeles internetes címen.

 1. A Szerződés felmondására csak akkor kerülhet sor, ha Ügyfél előzőleg az 1. pont alapján a szolgáltatás regisztráció törlése a rendszerben megtörtént.

 1. A Szerződés felmondására az E-számla szolgáltató ügyfélszolgálatának e-mailben megküldött elektronikus jognyilatkozat megküldésével kerülhet sor, melyet követően E-számla Szolgáltató az Ügyfél regisztrációját törli. A regisztráció törlésével egyidejűleg az E-számla szolgáltató a regisztráció törléséről, és ekként a Szerződés megszűnéséről elektronikus levélben tájékoztatja az Ügyfelet. A Szerződés megszűnése azon a napon következik be, amikor a tájékoztatás az Ügyfél részére hozzáférhetővé válik.

 1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szerződés felmondását követően az E-számla rendszerben többé nem lesznek elérhetőek a Számlái, azokat kizárólag a Számlakibocsátónál érheti el.

 1. Az Ügyfél jogosult az E-számla szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén a Szerződést elektronikus levélben azonnali hatállyal felmondani. A felmondásra akkor kerülhet sor, ha az Ügyfél előzőleg az E-számla szolgáltatót írásban felszólította a szerződésszegés orvoslására, azonban E-számla szolgáltató 15 napon belül a szerződésszegést nem orvosolta. Az Ügyfél jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a Szerződést az ÁSZF módosítása esetén, a módosult ÁSZF közzétételét követő 30 napon belül.

 1. A felmondás és a regisztráció törlését követően az Ügyfél nem léphet be az E-számla rendszerbe, Amennyiben újból igénybe kívánja venni az E-számla szolgáltatásokat, újból regisztrálnia kell a rendszerbe. Az ismételt regisztrációval új Szerződés jön létre, és a korábbi Szerződés alapján az E-számla rendszerben tárolt adatok nem lesznek elérhetőek a számára.

 1. A felmondást követően az E-számla szolgáltató véglegesen törli a Szerződés hatálya alatt az E-számla rendszerbe került Számlákat. Ezt követően a Számlák tárolását a Számlakibocsátó végzi a Számlakibocsátók és az Ügyfél között létrejött szerződésnek és a vonatkozó előírások szerint.


2. A Szerződés felmondása az E-számla szolgáltató által


 1. Az E-számla szolgáltató jogosult 30 napos felmondási idővel felmondani a Szerződést, amelyről elektronikus levélben értesíti az Ügyfelet és az érintett Számlakibocsátókat.

 1. Az E-számla szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal elektronikus levélben felmondani, amennyiben az Ügyfél szerződésszegő magatartása akadályozza vagy veszélyezteti az Elektronikus számlázási rendszer működését, illetve az egyes szolgáltatások biztonságos és jogszerű igénybevételét, így különösen, ha

 • az Ügyfél valótlan adatokat ad meg a regisztráció során vagy e-mailben

 • az Ügyfél bármilyen módon visszaél más Ügyfelek adataival vagy az E-számla szolgáltató és a Számlakibocsátók adataival

 • az Ügyfél olyan elektronikus levelet küld az E-számla szolgáltatónak, amely az E-számla szolgáltató érdekeit, jóhírnevét sérti, vagy társadalmi értékeket, emberi méltóságot sért

 • az Ügyfél E-számla szolgáltatónak olyan elektronikus levelet küld, amely vírussal fertőzött csatolt fájlt, egyéb kártékony programot tartalmaz, vagy ilyen oldalra vezet

 • az Ügyfél az E-számla rendszeren keresztül jogosulatlanul adatokat szerez meg ill. üzleti titkot ismer meg, vagy erre tesz kísérletet, illetve ha ezen adatokat, információkat jogosulatlanul bármely módon felhasználja

 • az Ügyfél az E-számla szolgáltató szerverén tárolt adatokat, állományokat engedély nélkül megváltoztatja, jogosulatlanul adatokat, állományokat tölt fel, vagy erre kísérletet tesz.13. Az E-számla szolgáltatás rendelkezésre állása,

a szolgáltatás akadályai


 1. Az E-számla szolgáltató biztosítja az Ügyfél részére az E-számla szolgáltatások évi 98%-os rendelkezésre állását.

 1. Az E-számla szolgáltatások rendelkezésre állását vis maior, üzemszünet és üzemzavar korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Ezen szolgáltatási akadályok időtartama a rendelkezésre állás idejébe nem számít bele. E-számla Szolgáltató minden elvárható és érdekkörébe tartozó intézkedést megtesz azért, hogy a Szolgáltatás akadályoztatásának időtartamát a lehető legkisebb szintre csökkentse, és a szolgáltatás mielőbb folytatódjon.

 1. Az E-számla szolgáltató üzemszünet tartásáról akkor dönthet, amikor az Elektronikus számlázási rendszer karbantartását, javítását, fejlesztését vagy ehhez hasonló tevékenységet kíván végezni. A tervezett üzemszünet időtartama alkalmanként nem haladhatja meg a 72 órát. Az üzemszünet tényéről, várható időtartamáról, valamint azzal érintett E-számla szolgáltatásokról és a várható következményekről az E-számla szolgáltató legalább 5 munkanappal előre az E-számla rendszerben a nyitólapon elhelyezett tájékoztatójában értesíti az Ügyfelet.

 1. Az E-számla rendszer rendelkezésre állását az E-számla szolgáltató magatartásán és érdekkörén kívül álló okból előálló esemény akadályozza, üzemzavar áll fenn. Az E-számla szolgáltatót az üzemzavarért felelősség nem terheli, ugyanakkor E-számla szolgáltató köteles minden elvárható intézkedést megtenni a rendszer megfelelő működésének mielőbbi helyreállítása érdekében. Az üzemzavar tényéről, az érintett E-számla szolgáltatásokról és az üzemzavar következményeiről az E-számla szolgáltató az üzemzavar beálltát követően haladéktalanul értesíti az Ügyfelet az E-számla rendszer nyitólapján elhelyezett tájékoztatóban.

 1. Amennyiben az üzemzavar harmadik fél (pl. bank, kártyatársaság, internet-szolgáltató) érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza, az E-számla szolgáltató nem felel az üzemzavar helyreállításáért. Ebben az esetben az üzemzavarról szóló tájékoztatás során az E-számla szolgáltató az általa ismert illetve a harmadik fél által közölt információk alapján köteles megadni.


14. Személyes adatok kezelése és biztonsága


 1. Az E-számla szolgáltató jogosult az Ügyfél által az E-számla rendszerbe való regisztráció során megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a Szerződés teljesítése érdekében, a szolgáltatással kapcsolatban felhasználni.

 1. Az E-számla szolgáltató számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén és telephelyén, valamint az E-számla szolgáltató mindenkori internet szolgáltatójának, vagy annak alvállalkozója székhelyén, fióktelepén vagy telephelyén találhatók meg. A mindenkori internetszolgáltató cégnevét és elérhetőségét az E-számla szolgáltató közzéteszi a https://www.miszamla.hu honlapon.

 1. A Miskolc Holding Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 1. A Szerződéshez kapcsolódó személyes adatkezelésre és az adatbiztonságra egyebekben a https://www.miszamla.hu honlapon elérhető mindenkori Adatvédelmi Tájékoztató irányadó.


15. Kapcsolattartás


1. Ügyfélszolgálat


a.) Az Ügyfél jogosult az E-számla szolgáltatóhoz fordulni az E-számla szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel és panaszaival.

- elektronikus levélben a miszamla@miskolcholding.hu címen,

- postai úton a Miskolc Holding Zrt. (3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.) címén, továbbá


b.) Az E-számla szolgáltató a Számlák tartalma, valamint az előzőekben ismertetett számlafizetési módokkal kapcsolatban ügyfélszolgálati feladatokat nem lát el.


A Számlákkal kapcsolatos panaszkezelés a Számlakibocsátók alábbi elérhetőségein történik:

Szolgáltató

Email

Telefon

Postai cím

MIHŐ

ugyfel@miho.hu

(46) 501-740

3510 Miskolc, Pf.:587

MIVÍZ

ugyfelszolgalat@miviz.hu

(46) 519-300

3527 Miskolc, József Attila u. 78.


2. Felügyeleti szerv


a.) Az Ügyfél a Szerződéssel kapcsolatos viták rendezése érdekében az illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz, vagy az alábbi szervezetekhez fordulhat:


B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. sz.

Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.: 589

Telefonszám: (46) 506-071

E-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. sz.

Telefonszám: (46) 501-091

Telefax: (46) 501-870

E-mail: bekeltetes@bokik.hu


16. Szellemi alkotások


 1. Az E-számla rendszer honlapján megjelenő logók, védjegyek, dokumentumok és egyéb anyagok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok az E-számla szolgáltatót, illetve a Számlakibocsátót illetik meg. A honlapon megtalálható anyagokat, megjelöléseket az E-számla szolgáltató, illetve az érintett Számlakibocsátó kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják fel.

 1. Az E-számla rendszerbe vagy ügyfélszolgálatra Ügyfél által megküldött anyagot, véleményt, észrevételt és választ az E-számla szolgáltató az Ügyfél egyedi szerződése körében, valamint az E-számla szolgáltatásokkal kapcsolatban annyiban használhatja fel, amennyiben az a szolgáltatások vagy az ahhoz kapcsolódó szolgáltató kötelezettségek (pl. adatvédelem, panaszkezelés) javítása, fejlesztése érdekében szükséges.


7. Záró rendelkezések


 1. A Szerződés és az ÁSZF nyelve magyar.

 2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre az alábbi jogszabályok irányadók:

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény

- az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (GDPR)

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

- az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény

- a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.